Zákonné oznámení

 

Podmínky a pravidla užívání stránek

Přístupem ke stránkám společnosti Modico Graphics s.r.o., Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3, IČ: 27383296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 115380 a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup ke stránkám Modico Graphics podléhá těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím právním předpisům.

Obsah

Stránky Modico Graphics obsahují informace týkající se výrobků a speciálních nabídek společnosti Modico Graphics s.r.o.. Všechny informace obsažené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, informace zde obsažené nelze nárokovat.

Snažíme se o to, aby informace uvedené na stránkách byly co nejúplnější, avšak naše společnost si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez upozornění změny aktuální nabídky našich výrobků oproti nabídce uvedené na stránkách, popř. i jiné změny

Upozornění o autorských právech

Celý obsah stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách jste oprávněni používat pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby. Nejste oprávněni je rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, reprodukovat, měnit nebo jinak do nich zasahovat, vysílat, prodávat nebo publikovat, vcelku ani jejich části, pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tritón Pardubice, spol. s r.o.

Obchodní značky

Všechny obchodní značky a loga uvedená na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Modico Graphics s.r.o. nebo třetích stran. Je zakázáno je používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti Modico Graphics s.r.o. nebo třetí strany, která může být v daném případě zapojena.

Hypertextové linky

Stránky Modico Graphics mohou obsahovat hypertextové linky na jiné internetové stránky, které jsou zcela nezávislé na provozovaných stránkách. Modico Graphics s.r.o. nepřebírá záruku za přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách a za bezpečnost těchto stránek. Přístup ke kterýmkoli jiným internetovým stránkám spojeným se stránkami Modico Graphics provádíte na vaše vlastní nebezpečí.

Omezení odpovědnosti

Společnost Modico Graphics s.r.o. není odpovědná za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám, nebo z jejich používání, včetně jakékoli ztráty nebo škody způsobené viry, které napadly váš počítač, nebo způsobené tím, že jste spoléhali na informace získané ze stránek Tritón.

Aktualizace podmínek a pravidel

Společnost Modico Graphics s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky a pravidla, kdykoli to budou vyžadovat potřeby její činnosti nebo změna příslušných právních předpisů.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Cookies

Cookies jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Proč je používáme?

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Jak provedete nastavení cookie?

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Jako uživateli jsou Vám přiznána práva podle GDPR, zejména pak: (a) máte právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům a informacím které se Vás týkají dle čl. 15 GDPR; právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními dle čl. 20 GDPR; (b) máte právo jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Provozovatele odmítnout využití Vašich osobních údajů pro shora uvedený účel; vznést vůči Provozovateli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; jakož i kdykoli bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; (c) máte právo v případě nespokojenosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz; (d) nemáte zákonnou povinnost své osobní údaje Provozovateli poskytnout, poskytujete je však svobodně a dobrovolně; (e) v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR; (f) Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR, aniž by byly poskytnuty vhodné záruky a podmínky pro vymahatelnost Vašich práv a poskytnuta účinná právní ochrana dle GDPR; (g) příjemcem Vašich osobních údajů je Provozovatel a určení zpracovatelé a příjemci, jež jsou blíže specifikováni v jednotlivých udělených souhlasech se zpracováním osobních údajů.